HƯỚNG DẪN

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

 

Đối tượng đăng nhập hệ thống:

- Người làm thủ tục (công dân hoặc doanh nghiệp đã đăng ký và được cấp tài khoản)

- Cán bộ xử lý

- Kỹ thuật viên quản trị hệ thống

Bước 1:  Click vào menu Đăng nhập

Màn hình hiển thị như sau:

 

Bước 2: Người sử dụng nhập thư điện tử và mật khẩu

 

 

Bước 3: Người sử dụng nhấn nút "Đăng nhập"

Màn hình đăng nhập thành công hiển thị như sau:

 

 

Tải HDSD Đăng nhập hệ thống tại đây