Một cửa điện tử
Tháng 10-2022 Tỉnh Sơn La giải quyết 100% Hồ sơ đúng hạn (Tự động cập nhật: 03-10-2022)
Tên đơn vị Đã giải quyết Tỷ lệ
Sở Công thương 0 100%
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 100%
Huyện Phù Yên 0 100%
Huyện Thuận Châu 0 100%
Huyện Yên Châu 0 100%
 • 271,361
 • Tổng giải quyết

 • 2,711
 • Chuyển qua
 • 268,650
 • Nhận trong kỳ
 • 267,055
 • Đã giải quyết
 • 1,858
 • Đang giải quyết
 • 100%
 • Sớm & đúng hạn
___________
Bước Ngày bắt đầu dự kiến Số ngày QĐ Ngày kết thúc dự kiến Tiến độ thực tế
Công việc Bắt đầu Kết thúc Người thực hiện
 Đóng