Trợ lý ảo Dịch vụ công Sơn La
Trợ lý ảo giải đáp thông tin, thắc mắc, yêu cầu của người dân về dịch vụ công. Anh/chị vui lòng nhập yêu cầu để được hỗ trợ.
Một cửa điện tử
Tháng 12-2023 Tỉnh Sơn La giải quyết 100% Hồ sơ đúng hạn (Tự động cập nhật: 10-12-2023)
Tên đơn vị Đã giải quyết Tỷ lệ
Sở Công thương 614 100%
Huyện Sông Mã & Phường/Xã 425 100%
Huyện Mai Sơn & Phường/Xã 405 100%
Thành phố Sơn La & Phường/Xã 359 100%
Huyện Mộc Châu & Phường/Xã 279 100%
 • 300,672
 • Tổng giải quyết

 • 1,831
 • Chuyển qua
 • 298,841
 • Nhận trong kỳ
 • 295,375
 • Đã giải quyết
 • 1,625
 • Đang giải quyết
 • 100%
 • Sớm & đúng hạn
___________
Bước Ngày bắt đầu dự kiến Số ngày QĐ Ngày kết thúc dự kiến Tiến độ thực tế
Công việc Bắt đầu Kết thúc Người thực hiện
 Đóng