STT Mã thủ tục Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ Thao tác
1 1.004440.000.00.00.H52
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Các cơ sở giáo dục khác
Toàn trình
2 1.004439.000.00.00.H52
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Các cơ sở giáo dục khác
Toàn trình
3 1.001000.000.00.00.H52
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Các cơ sở giáo dục khác
4 2.002096.000.00.00.H52
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Công nghiệp địa phương
Toàn trình
5 2.001283.000.00.00.H52
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Kinh doanh khí
Toàn trình
6 2.001270.000.00.00.H52
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Kinh doanh khí
Toàn trình
7 2.001261.000.00.00.H52
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Kinh doanh khí
Toàn trình
8 2.000620.000.00.00.H52
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Lưu thông hàng hóa trong nước
Toàn trình
9 2.000181.000.00.00.H52
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Lưu thông hàng hóa trong nước
Toàn trình
10 2.000633.000.00.00.H52
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Lưu thông hàng hóa trong nước
Toàn trình
11 2.001240.000.00.00.H52
Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Lưu thông hàng hóa trong nước
Toàn trình
12 2.000150.000.00.00.H52
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Lưu thông hàng hóa trong nước
Toàn trình
13 1.001279.000.00.00.H52
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Lưu thông hàng hóa trong nước
Toàn trình
14 2.000615.000.00.00.H52
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu
Lưu thông hàng hóa trong nước
Toàn trình
15 2.000162.000.00.00.H52
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Lưu thông hàng hóa trong nước
Toàn trình
16 2.000629.000.00.00.H52
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Lưu thông hàng hóa trong nước
Toàn trình
17 2.000599.000.00.00.H52
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
Toàn trình
18 1.000473.000.00.00.H52
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
Toàn trình
19 2.001839.000.00.00.H52
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
Giáo dục dân tộc
Toàn trình
20 1.004496.000.00.00.H52
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Giáo dục dân tộc
Toàn trình
21 2.001824.000.00.00.H52
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
Giáo dục dân tộc
Toàn trình
22 2.001837.000.00.00.H52
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
Giáo dục dân tộc
Toàn trình
23 1.004545.000.00.00.H52
Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
Giáo dục dân tộc
Toàn trình
24 1.006390.000.00.00.H52
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Giáo dục mầm non
Toàn trình
25 1.006444.000.00.00.H52
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Giáo dục mầm non
Toàn trình