STT Đơn vị Thông tin liên hệ
1 Sở Công thương 02123852268
sct@sonla.gov.vn
2 Sở Giáo dục và Đào tạo 02123855352
sgddt@sonla.gov.vn
3 Sở Giao thông vận tải 02123852124
sgtvt@sonla.gov.vn
4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 02123854580
skhdt@sonla.gov.vn
5 Sở Khoa học và Công nghệ 02123533777
skhcn@sonla.gov.vn
6 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 02123853638
sldtbxh@sonla.gov.vn
7 Sở Nội vụ 02123752630
snv@sonla.gov.vn
8 Sở Tài chính 02123754547
stc@sonla.gov.vn
9 Sở Tài nguyên và Môi trường 02123752346
snnptnt@sonla.gov.vn
10 Sở Thông tin và Truyền thông 02123750983
stttt@sonla.gov.vn
11 Sở Tư pháp 02123851402
stp@sonla.gov.vn
12 Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 02123856389
svhttdl@sonla.gov.vn
13 Sở Xây dựng 02123858698
sxd@sonla.gov.vn
14 Sở Y tế 02123530838
syt@sonla.gov.vn
15 Huyện Bắc Yên 02123860133
bacyen@sonla.gov.vn
16 Huyện Sông Mã 02123836132
songma@sonla.gov.vn
17 Huyện Mộc Châu 02123866012
mocchau@sonla.gov.vn
18 Huyện Mai Sơn 02123843815
maison@sonla.gov.vn
19 Huyện Mường La 02123830889
muongla@sonla.gov.vn
20 Huyện Sốp Cộp 02123878978
sopcop@sonla.gov.vn
21 Huyện Phù Yên 02123863333
phuyen@sonla.gov.vn
22 Huyện Thuận Châu 02123847021
thuanchau@sonla.gov.vn
23 Huyện Yên Châu 02123840125
yenchau@sonla.gov.vn
24 Huyện Vân Hồ 02123666255
vanho@sonla.gov.vn
25 Huyện Quỳnh Nhai 02123833168
quynhnhai@sonla.gov.vn
26 Thành phố Sơn La 02123852361
thanhpho@sonla.gov.vn
27 Văn phòng UBND tỉnh 02123538868
vpubnd@sonla.gov.vn
28 Cục Thuế 02123852229
29 Bảo hiểm xã hội 02123750339